Logo Refizjo

Regulamin Voucherów

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na wykupioną usługę lub wybraną kwotę z dostępnych w ofercie zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane na www.refizjo.pl oraz w gabinetach fizjoterapeutycznych;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Strona internetowa – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca w domenie www.refizjo.pl;
6. Refizjo – strona internetowa oraz gabinety fizjoterapeutyczne, gdzie oferowane są usługi oraz Vouchery. Refizjo mieści się przy ul. Nakielskiej 175 a w Bydgoszczy.
7. Usługa – zabiegi fizjoterapeutyczne odbywające się w Refizjo mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
8. Wydawca – oznacza PROPSYCHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9532754187, KRS: 0000746572 z siedzibą główną przy ul. Teofila Lenartowicza 33-35 w Bydgoszcz.

 

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia w Refizjo Vouchery na usługę o wartości dostępnej w ofercie lub na kwotę wybraną przez Nabywcę. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera lub wartość odpowiadającą wybranemu zabiegowi z oferty dostępnej na www.refizjo.pl
2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.refizjo.pl
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług fizjoterapeutycznych w Refizjo.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi fizjoterapeutyczne nabyte w Refizjo;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi.
b. Usługa fizjoterapeutyczna wykonywana jest w gabinetach Refizjo przy ul.Nakielska 175a w Bydgoszczy w ustalonych przez Wydawcę terminach.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.refizjo.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie www.refizjo.pl i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.